Na temelju članka 17. Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće dana 8. srpnja 2011. donosi

PRAVILNIK

Hrvatskoga mariološkog instituta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje djelatnost, članstvo, ustrojstvo, upravljanje, te način rada Hrvatskoga mariološkog instituta (dalje u tekstu: Institut).

Članak 2.

Hrvatski mariološki institut je znanstveno-istraživački institut, ustrojbena jedinica Fakulteta, sastavljen od:

–          Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka,

–          Katedre dogmatske teologije,

–          Katedre liturgike,

–          Katedre pastoralne teologije.

Članak 3.

§ 1. Puni naziv Instituta je: Hrvatski mariološki institut. Skraćenica Instituta je: HMI.

§ 2. Sjedište Instituta je u Zagrebu, Vlaška 38.

§ 3. Dan Instituta je 25. ožujak, Navještenje Gospodinovo (Blagovijest).

Članak 4.

Institut ima pečat okrugloga oblika promjera 2,8 cm sljedećega sadržaja: Na rubovima naziv »Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu«, odvojeno zvjezdicama, »Hrvatski mariološki institut«, i u sredini velikim slovima: HMI.

II. DJELATNOST

Članak 5.

§ 1. Institut organizira i izvodi znanstveno-istraživački i visokostručni rad o mariološkim temama iz područja teoloških disciplina, prema odredbi čl. 2. ovog Pravilnika.

§ 2. U okviru znanstveno-istraživačkog i visokostručnog rada Institut:

– organizira i vodi izradu znanstvenih projekata,

– organizira znanstvene i stručne skupove,

– priprema za izdavanje znanstvene i stručne publikacije u svezi sa svojim znanstveno-istraživačkim i stručnim radom,

– organizira i izvodi programe usavršavanja za pastoralne djelatnike marijanskih svetišta,

– organizira i ostvaruje savjetodavni rad za pastoralne djelatnike marijanskih svetišta,

– daje stručna mišljenja i ekspertize.

§ 3 U ostvarenju navedenih djelatnosti u § 2. ovog članka Institut ima zadaću promicanja ekumenske dimenzije marijanske teologije, kao i međuvjerskoga dijaloga.

Članak 6.

§ 1. Institut može obrazovnu djelatnost provoditi organiziranjem i izvođenjem savjetovanja, seminara, tribina i radionica i drugih oblika stručnih skupova i stručnog djelovanja te savjetodavnim i drugim oblicima stručne pomoći.

§ 2. Svoje obrazovne i druge aktivnosti utvrđene ovim Pravilnikom Institut provodi poglavito za potrebe svojih vanjskih i počasnih članova a za potrebe drugih osoba pod uvjetima što ih svojom odlukom utvrdi Stručni kolegij Instituta.

Članak 7.

§ 1. Institut se može udružiti u druge domaće i međunarodne ustanove i udruženja ukoliko time pridonosi postizanju ciljeva svoga djelovanja utvrđenih ovim Pravilnikom.

§ 2. Na prijedlog Stručnog kolegija Instituta udruženja odobrava Fakultetsko vijeće.

§ 3. U ostvarenju djelatnosti određene ovim Pravilnikom Institut ima zadaću suradnje s Papinskom međunarodnom mariološkom akademijom u Rimu.

III. ČLANSTVO

Nastavnici i suradnici

Članak 8.

§ 1. Na Institutu djeluju nastavnici i suradnici Katedri koje su u njegovu sastavu, prema odredbi čl. 2. ovog Pravilnika.

§ 2. U radu Instituta mogu po pozivu sudjelovati i nastavnici i suradnici drugih katedri Fakulteta, kao i drugi nastavnici, znanstvenici i stručnjaci.

§ 3. Na poslovima organiziranja i provedbe znanstveno-istraživačkih projekata, pripremi dokumentacije, statističkoj obradi i izvođenju programa stručnog obrazovanja u Institutu se mogu zaposliti znanstvenici i istraživači na neodređeno ili određeno vrijeme.

Vanjski članovi

Članak 9.

§ 1. Članom Instituta mogu postati i vanjski članovi (podupiratelji) koji se znanstveno ili stručno bave mariologijom, pastoralnom djelatnošću pri marijanskim svetištima ili župama.

§ 2. Prava, obveze i odgovornosti vanjskih članova Instituta osobito su da:

–          dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,

–          sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa,

–          provode zajednički dogovorene aktivnosti,

–          budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Instituta i njegovih tijela,

–          jednom godišnje, na dan Instituta, budu pozvani na svečanu sjednicu Stručnoga kolegija,

–          materijalno pridonose potrebama Instituta prema mogućnostima ili prema iznosu članarine koju odredi Stručni kolegij,

–          čuvaju i promiču ugled Instituta te se

–          pridržavaju odredbi ovog Pravilnika.

§ 3. Članstvo vanjskih članova u Institutu prestaje:

– prestankom postojanja Instituta,

– istupanjem izraženim pisanom izjavom člana,

– materijalnim nepodupiranjem ili neplaćanjem članarine uzastopce dvije godine te

– isključenjem člana.

§ 4. Svojstvo člana Instituta pojedinom vanjskom članu može prestati njegovim isključenjem kada Stručni kolegij utvrdi da on djeluje suprotno ciljevima utvrđenim ovim Pravilnikom, ugrozi njegove interese odnosno prouzroči mu ozbiljnu štetu.

Studenti

Članak 10.

Studenti koji pokažu interes mogu sudjelovati u istraživanju tema kojima se Institut bavi čitanjem domaće i strane literature, istraživanjem izvora i internetskih baza i drugo.

Počasni članovi

Članka 11.

§ 1. Radi odavanja javnog priznanja za rad na promicanju ciljeva postojanja Instituta i iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak djelatnosti iz djelokruga rada Instituta, te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene, Institut dodjeljuje zvanje počasnog člana te druga javna priznanja. Javna priznanja koja Institut dodjeljuje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele uređuju se odlukom Stručnog kolegija.

§ 2. Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova, prestanak počasnog članstva i isključenje člana određena su prema odredbi čl. 9. §§ 2-4. ovog Pravilnika.

IV. UPRAVLJANJE

Predstojnik

Članak 12.

§ 1. Znanstveni i stručni rad Instituta organizira i vodi predstojnik.

§ 2. Predstojnika Instituta na prijedlog Stručnog kolegija, potvrđuje Fakultetsko vijeće, a imenuje i razrješuje dekan Fakulteta.

§ 3. Za predstojnika može biti izabrana osoba u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju koja djeluje na Institutu.

§ 4. Predstojnik se imenujenadvijegodine. Ista osoba može biti izabrana za predstojnika najviše dva puta uzastopce.

Članak 13.

§ 1. Predstojnik saziva i predsjedava sjednicama Stručnog kolegija, potpisuje njihove akte, usklađuje rad tijela Instituta, predstavlja i zastupa Institut i obavlja druge poslove predviđene ovim Pravilnikom.

§ 2. Predstojnik je dužan jednom godišnje podnijeti izvještaj o radu Instituta Fakultetskom vijeću.

§ 3. Predstojnik je dužan jednom godišnje na svečanu sjednicu Stručnoga kolegija, na dan Instituta, pozvati sve članove Instituta te podnijeti izvještaj o radu Instituta.

§ 4. Predstojniku u radu pomaže zamjenik, koji ga u slučaju njegove spriječenosti i zamjenjuje. Zamjenika predlaže predstojnik a potvrđuje ga Stručni kolegij.

Stručni kolegij

Članak 14.

§ 1. Stručni kolegij čine svi nastavnici u znanstvenim i znanstveno-nastavnim zvanjima Katedri koje su u sastavu Instituta, te temeljem poziva predstojnika, drugi znanstvenici, nastavnici i stručnjaci koji sudjeluju u znanstveno-istraživačkim ili stručnim projektima Instituta.

§ 2. Stručni kolegij je stručno tijelo, koje raspravlja o svim pitanjima znanstvenog i stručnog rada Instituta, daje prijedloge i mišljenja predstojniku Instituta i tijelima Fakulteta o pitanjima znanstvenog, obrazovnog i stručnog rada Instituta. Stručni kolegij odlučuje na sjednicama apsolutnom većinom prisutnih članova.

§ 3. Stručni kolegij radi na sjednicama kojima predsjedava predstojnik. Predstojnik je dužan u akademskoj godini sazvati barem jednu redovitu i jednu svečanu sjednicu Stručnog kolegija. U vođenju sjednica, kad predstojnik smatra potrebnim, neka se obdržavaju odredbe Poslovnika Fakultetskog vijeća.

Tajnik Instituta

Članak 15.

§ 1. Tajnik Instituta organizira i odgovara za:

– stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela Instituta,

– izvršavanje odluka Stručnog kolegija,

– obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela Instituta,

– vodi i čuva arhiv,

– vodi i čuva registar vanjskih i počasnih članova.

§ 2. O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Instituta tajnik izvještava Stručni kolegiji na njegov zahtjev a najmanje jednom godišnje.

§ 3. Jedan tajnik može obavljati službu tajnika za više znanstveno-istraživačkih instituta na Fakultetu. Kvalitete i uvjeti za obavljanje službe tajnika određeni su Pravilnikom o ustroju radnih mjesta na Fakultetu.

V. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 16.

§ 1. Obavljanje stručnih i drugih poslova za Institut organizira, radom stručne službe rukovodi i za njega odgovara tajnik.

§ 2. Obavljanje stručnih i drugih poslova za Institut prati i ocjenjuje Stručni kolegij temeljem izvješća što mu ga jednom godišnje odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev podnosi tajnik.

Članak 17.

Radi obavljanja administrativno-stručnih, tehničkih, analitičko-planskih, knjigovodstvenih, pomoćnih i njima sličnih poslova u Institutu se može osnovati stručna služba.

VI. SREDSTVA

Članak 18.

§ 1. Za postizanje ciljeva svoga postojanja i zadaća utvrđenih programima Institut pribavlja financijska sredstva:

– iz sredstava Fakulteta,

– iz sredstava članarine vanjskih i počasnih članova,

– iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću,

– od dotacija, darovanja i drugih dobrovoljnih priloga,

– iz međunarodnih izvora namijenjenih poticanju istraživanja,

– iz drugih izvora.

Članak 19.

§ 1. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Institut ostvari dobit, ona će se koristiti za obavljanje i unapređenje djelatnosti Instituta kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Pravilnikom.

§ 2. Poslovanje Instituta nadzire prodekan za organizacijska pitanja Fakulteta, a znanstveni i stručni rad nadzire Fakultetsko vijeće preko službe prodekana za znanost.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Institut prestaje djelovati na prijedlog Fakultetskog vijeća, a odluku o prestanku djelovanja donosi Veliki kancelar.

Članak 21.

§ 1. Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu ovog Pravilnika može dati Stručni kolegij.

§ 2. Rad na izradi nacrta akta (Pravilnika) organizira i za njega je odgovorno Fakultetsko vijeće.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila Hrvatskoga mariološkog instituta od 20. svibnja 1974. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

Dekan:

Prof. dr. sc. Josip Oslić

Broj: 01-855/1-2011

Zagreb, 8. srpnja 2011.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta 12. srpnja 2011.